DSC0322 scaled

Program zwalczania szkodników i jego założenia

Lustracja.

Owady biegające i fruwające są istotnym elementem programu zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami. Lustrację rozpoczynamy od obejścia zakładu i stwierdzeniu czy istnieją drogi, którymi owady mogą dostać się do obejścia zakładu oraz czy otwory technologiczne są w sposób prawidłowy zabezpieczone. Następnym krokiem jest lustracja wewnątrz zakładu, sprawdzamy miejsca atrakcyjne dla owadów czyli miejsca ; ciepłe, wilgotne i ciemne, ważną rolę odgrywa tutaj kontrola nocna.

Identyfikacja

Identyfikację przeprowadzamy w czasie lustracji na podstawie znalezionych padłych owadów lub przy pomocy detektorów lepowych.

Strategia zabezpieczenia zakładu przed owadami

Dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i właściwej jakości żywności stanowi obecność owadów w zakładzie. W piekarniach- cukierniach największym problemem w pewnych okresach roku są osy, są one bardzo trudne do zwalczenia. Najważniejszym elementem walki z osami jest odcięcie ich od źródeł pokarmu (głównie- wyroby cukiernicze), następnym elementem jest uniemożliwienie dostania się na teren zakładu, czyli trzeba zapewnić owadoszczelność zakładu, ostatnim elementem walki z osami są lampy owadobójcze-klejowe. Zanieczyszczenia powodowane przez szkodniki występują głównie tam, gdzie znajdą pożywienie i miejsca, w których mogą się rozmnażać. Dostępność żywności i wody sprzyja zagnieżdżaniu się szkodników. Do zadań firmy DDD należy opanowanie zagrożeń związanych ze szkodnikami na zasadzie różnego typu akcji prewencyjnych, a także stałego monitorowania ich obecności. W związku z tym budynki powinny być w dobrym stanie technicznym i zabezpieczone przed przenikaniem szkodników tzn. wszystkie otwory prowadzące do wnętrza budynku, takie jak ; okna,’drzwi, czerpnie wentylatorów, powinny być zabezpieczone siatką , zaś inne zwierzęta (psy, koty) należy usunąć z terenu zakładu. Kontrolę populacji szkodników prowadzi się w oparciu o odpowiednie detektory lepowe nie stwarzające zagrożenia zanieczyszczenia żywności czynnikami chemicznymi lub biologicznymi związanymi z samą akcją tępienia .

W celu skutecznej kontroli szkodników stworzono program ochrony przed szkodnikami zawierający:

  • Harmonogram zabiegów dezynsekcji

  • Protokoły z przeprowadzonych czynności w zakładzie

  • Dzienniki kontroli detektorów

  • Dzienniki kontroli nocnej

  • Wykaz stosowanych środków

Higiena

Utrzymanie higieny to zadanie zakładu, osoba kontrolująca sprawdza jedynie sposób jego wykonania i utrzymania

Profilaktyka

Profilaktyka w programie zwalczania i kontroli szkodników polega na ograniczaniu ilości szkodników i zatrzymaniu ich poza obrębem zakładu. Zwraca się uwagę na szczelność techniczną budynku(ratproofmg) , szczelność drzwi i okien, likwidowanie szpar powyżej 0,3 cm, zabezpieczenie okien, drzwi i bram wejściowych, itp.

Chemiczne metody zwalczania owadów

W zakładzie połączono profilaktykę prowadzoną przy pomocy pułapek- detektorów lepowych z chemicznymi metodami walki z owadami. Chemiczne metody zwalczania owadów stosowane są w przypadku owadów latających i mrówek wyłącznie na zewnątrz zakładu, związane jest to z tym, że stosowanie środków chemicznych na działach produkcyjnych jest niedopuszczalne.

Rozdział: 1Wersja: 1

Strona: 1 z 1

Opracował: Mar1 1chowski

Data:30.11.2009 r. Zatwierdził

rT1


PODSTAWOWE CELE

PROGRAMU ZWALCZANIA SZKODNIKÓW

Pod nazwą „szkodniki” w pojęciu sanitarnym rozumiemy wszelkie organizmy zwierzęce zasiedlające wbrew woli człowieka różne pomieszczenia zakładowe i przyzakładowe.

Szkodniki (owady, gryzonie) stanowią nie tylko problem ekonomiczny z powodu strat przez nie spowodowanych, ale także duże zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego i właściwej jakości żywności. Zgodnie z polskim ustawodawstwem, żywność wykazująca zmiany spowodowane obecnością szkodników nie może być dopuszczona do obrotu lub przerobu na inny środek spożywczy.

Zanieczyszczenia powodowane przez szkodniki pojawiają się, gdy mają one dostęp do pożywienia i miejsc, w których mogą się rozmnażać. Dlatego celem niniejszego opracowania jest wdrożenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych mających w swojej istocie niedopuszczenie do migracji i obecności szkodników na terenie Zakładu.

Zgodnie z ogólnie obowiązującą tendencją na rynkach europejskich, działalność firm D.D.D. w różnych gałęziach gospodarki narodowej – szczególnie w przemyśle spożywczym – odchodzi od dotychczas przyjętego schematu, tj. interwencjonizmu przy wykorzystaniu chemii na rzecz akcji prewencyjnych. Takie postawienie sprawy wraz z usystematyzowaniem i hierarchizacją zagrożeń sprzyja nade wszystko problematyce ochrony zdrowia i środowiska.

W kolejności program kontroli i zwalczania szkodników zawiera własne działania prewencyjne, jakie powinno podjąć kierownictwo zakładu. Działania te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dalszych etapów programu tzn. monitorowania i wprowadzania w sytuacjach ekstremalnych procedur awaryjnych (naprawczych). Zabiegi te traktowane są jako ostateczność. Występują one na ogół w początkowym etapie wdrażania opracowania, o którym mowa, aż do osiągnięcia stabilizacji w poszczególnych jego etapach.

Wszystkie przewidziane w programie “ochrony przed szkodnikami” działania są skrupulatnie dokumentowane i zbierane w jedną logiczną całość. Wnioski z powyższego pozwalają na prognozowanie oraz podejmowanie dalszych, drobnych czynności korygujących lub totalną modyfikację systemu.

MONITOROWANIE

W PROGRAMIE ZWALCZANIA SZKODNIKÓW

Monitoring jest głównym działaniem prowadzonym w obiektach objętych programem ochrony przed szkodnikami sanitarnymi.

Do monitoringu PROGRAMU ZWALCZANIA SZKODNIKÓW wykorzystuje się:

  • stacje deratyzacyjne,

  • pułapki lepowe,

  • obserwację własną.

Monitoring jest systemem ścisłej wewnętrznej samokontroli, prowadzony jest w sposób systematyczny i ciągły, bez względu na wynik. Brak obecności szkodników nie jest sygnałem do zaprzestania działań. Zaniechanie działań oznacza rezygnację z kontynuowania programu.

Monitoring poprzedza i wyznacza dalsze działania przewidziane w programie, w ‘ tym dezynsekcję i deratyzację. Monitoring pozwala na określenie gatunku szkodnika, wielkości jego populacji, oraz określenie skuteczności wdrażanych programów (interwencyjnych).

Monitoring programu zwalczania szkodników określa skuteczność korekt, o ile wcześniej zastosowane metody nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Meritum programu ochrony przed szkodnikami nie stanowią działania awaryjne, czyli ostateczna walka ze szkodnikami za pomocą metody biologicznej, mechanicznej lub chemicznej, lecz szeroko zakrojona profilaktyka.

W każdym przypadku niezależnie od profilu produkcji przemysłu, w którym wdrażany jest program ochrony przed szkodnikami, kontrola zagrożeń przeprowadzana jest dwuźródłowo tj.:

  1. W sposób ogólny – na bieżąco, za pośrednictwem wyznaczonej do tego celu przez kierownika zakładu osoby, która po instruktażu pozostaje w stałym kontakcie ze Specjalistycznym Zakładem D.D.D. Każde zauważenie szkodnika, śladów jego żerowania, odchodów musi być natychmiast zgłoszone i odnotowane w specjalnie do tego celu przeznaczonym „Dzienniku kontroli”. Na tej podstawie wprowadzane będą korekty i dalsze działania przez obsługującego.

  2. W sposób szczegółowy – prowadzony systematycznie, przy zastosowaniu różnego typu pułapek , stacji deratyzacyjnych i lamp.

TAGI: Program ochrony przed szkodnikami, Program zwalczania szkodników, BRC, IFS, HACCP, GHP, GMP, Monitoring szkodników,